Thesis Psikologi

Tugas akhir bisa berbentuk proyek payung (pelaksanaan proyek bisa berkelompok), namun penulisan laporan akhirnya bisa dipecah kedalaman (depth) dari pembuktian tesa-nya harus lebih advance.

Idealnya suatu disertasi harus lebih dari sekedar pengujian teori, lebih lanjut ia membuka kemungkinan pengajuan suatu terobosan teoritis yang baru. Kalaupun belum memungkinkan dilakukan “theory building”, paling tidak ada sesuatu yang “baru” yang dihasilkan dari suatu karya disertasi.

Banyakkan berjumpa dan bertanya dengan pensyarah untuk berbincang berkenaan thesis anda.

Baiklah, bagi anda yang bercadang mahu menjalankan Latihan Praktikal, anda digalakkan untuk senaraikan tempat-tempat praktikal yang anda mahu.

Kaedah yang digunakan ialah penyelidikan kualitatif. Maka, kajian yang dijalankan ini merupakan kajian kes yang mendalam dan menyeluruh tentang interaksi psikologikal terhadap tingkah laku individu.

Kajian ini berbentuk fenomenologikal berdasarkan pengalaman dan espresi perasaan individu dalam tingkah laku penagihan dadah.

Dengan serta merta kaidah-kaidah teknik penulisan ilmiah seperti yang sudah disebutkan di atas HARUS dikuasai dengan baik.

Perbedaan yang mendasar antara skripsi dan tesis adalah: dalam tesis pengajuan suatu tesa (academic standpoint) adalah ROH dari suatu penelitian tesis.

Kajian ini telah menerapkan teori Psikologi Individu ke dalam komuniti penagihan dadah yang terdiri daripada individu yang unik dan berbeza walaupun mempraktikkan tingkah laku yang sama iaitu penagihan dadah.

Dalam konteks pemulihan tingkah laku penagihan dadah pula, ciri pendekatan teori Psikologi Individu yang boleh menjelaskan secara keseluruhan tentang gaya hidup dan minat sosial adalah memang selari dengan keperluan dalam perkhidmatan kaunseling dan psikoterapi.

SHOW COMMENTS

Comments Thesis Psikologi

The Latest from imgworld.ru ©